Search form

Jɔ̌n 12:21

21Bǒ Grik bhɔ bárɔ́k ntá Fílip anɛ áfú nyaka Bɛtsáida, atú Gálili barɛm bɛ, “Ɛta, sɛ́yàŋ bɛ́ghɔ Yesu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index