Search form

Jɔ̌n 12:22

22Fílip afa, arɔk aghati Andru. Bɔ́ bati apay bárɔ́k baghati Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index