Search form

Jɔ̌n 12:23

23Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mpok akway anɛ Mandɛm ákʉ̀ bo mánchyɛ́ Mmu anɛ áfú ntá yi kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index