Search form

Jɔ̌n 12:24

24Tɛtɛ̌tɛp, mbák bábhɨ́kɨ́ pɨ nyɛ́sɛ́ nchwi amɨk nɛ́mpɔ́, nɛ́bhak chi nyɛ́sɛ́ nchwi nɛmɔt. Kɛ mbák mámpɨ́ nyɛ́sɛ́ nchwi amɨk nɛ́mpɔ, nɛ́nchak, nɛ́chyɛ bɛyǎ nchwi nkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index