Search form

Jɔ̌n 12:25

25Mmǔ anɛ ákɔ́ŋɔ́ nɛpɛ́m ɛni, ǎnɛm nɔ́, kɛ mmu anɛ ápú re fyɛ ntí ndǔ nɛpɛ́m ɛni ɛnɛn fá amɨk apu nɛ́m nɔ́, ǎbhɔŋ nɔ́ kpát anchwe ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index