Search form

Jɔ̌n 12:27

Yesu arɛm bɛ́ chɔŋ mángwáy yi

27Yesu arɛm bɛ, “Nɛ́nɛ, ntɨ ɛna nɛ́pú amɛm kpák. Chɔŋ ndɛm bɛ yi? Chɔŋ ndɛm chí bɛ ‘Ɛta, fɛrɛ́ mɛ ndǔ ɛsɔŋɔri ɛnɛ ɛ́twɔ̀ nɛ́ kɛ?’ Wáwák! Mbɔ̌ŋ ɛ̌ti ɛsɔŋɔri ɛnɛ́ kɛ ntwɔ́ fá amɨk!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index