Search form

Jɔ̌n 12:28

28Ɛta, kʉ bo mánchyɛ́ nnyɛ́n ɛna kɛnókó.” Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, ɛyɔŋ ɛ́fú amfay ɛrɛm bɛ, “Nnáŋ nkʉ nnyɛ́n ɛna nɛ́mbɔ́ŋ kɛnókó nɛ chɔŋ mpɛt nkʉ nɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index