Search form

Jɔ̌n 12:29

29Bɛyǎ bo abhɛn bachi arɛ́ téé bághókó nɔ́kɔ́ ɛyɔŋ ɛyɔ, bare rɛm bɛ, “Nɛfaŋ kɛ ásáy!” Báchák bɛ, “Ángɛl Mandɛm árɛ̀m kɛpɨ nɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index