Search form

Jɔ̌n 12:3

3María asɔt ɛsáyrí ɛ́kpɛ́mɛ́ bawɛrɛ́riɛp amɛn áyá nkáp apɨkɨri bɛkak Yesu, antɛsɛ nɔkɔ nɛ ɛmɛnɛ́ntí yi. Ɛkɛt ɛnkɛm ɛ́jwi nɛ ɛrɨ́tí ɛriɛbhɛ́ bawɛrɛ mɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index