Search form

Jɔ̌n 12:30

30Yesu aghati bhɔ bɛ, “Ɛyɔŋ ɛnɛ ɛ́twɔ́ ɛ̌ti yɛka. Ɛbhɨkɨ twɔ ɛ̌ti ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index