Search form

Jɔ̌n 12:31

31Mpok akway anɛ Mandɛm átàŋ mmɨk nɛ, mpok ákway anɛ báfɛ̀rɛ mfɔ mmɨk nɛ ndǔ kɛfɔ ɛki.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index