Search form

Jɔ̌n 12:33

33Yesu arɛm bɛyɔŋ ɛbhɛn ndu bɛtɔŋ ɛnyǔ nɛwú ɛnɛn yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́gu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index