Search form

Jɔ̌n 12:34

34Bɛyǎ bo abhɛn báchí arɛ bárɛ́m bɛ, “Ɛkáti Mandɛm ɛ́ghati bhɛsɛ bɛ, ‘Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò apú gú. Ndaká yí ɔ́rɛ̀m bɛ chɔŋ mánsɔt mmu anɛ áfú ntá Mandɛm mango ndǔ ɛkotákátí? Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm chi agha?’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index