Search form

Jɔ̌n 12:35

35Yesu aghati bhɔ bɛ, “Ɛrɔ́ŋɔ́ ɛ́bhʉɛ́t nɛ bhe ndu mɔ́mbɨŋɨ mpok. Dɔk yɛ ka ambɨ bɛkɔ ndǔ mpok anɛ ɛrɔ́ŋɔ́ ɛ́bhʉɛ́t nɛ bhe, bɛ ɛjuri ɛkɛ twɔ ɛmfɔkɔri bhe. Mmǔ anɛ ákɔ̀ amɛm ɛjuri, apú rɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ yi árɔ̀ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index