Search form

Jɔ̌n 12:36

36Sɨkɨ́ ká ntɨ nɛ mmǔ anɛ áchyɛ bɛdiɛ́rɛ́ nɛ́nɛ, ndǔ yi abhʉɛ́t nɛ bhe, bɛ́ mǎmbák bɔ̌ bɛdyɛrɛ.”

Bo Israɛl kɛka nɛ Yesu

Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔk abhɛsɛ ɛbhak ɛnɛ́ bo bápú kwáy bɛghɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index