Search form

Jɔ̌n 12:37

37Yɛ̌ndu yi ákʉ́ bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay bɛsí ɛbhap, bábhɨ́kɨ́ noko yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index