Search form

Jɔ̌n 12:38

38Ɛ́bhak ɛnyu ɛyɔ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya árɛ́mɛ́ tɛntɛp bɛ́ chɔŋ ɛ́mfakari, ɛ́mfú tɛtɛp. Nɔ chí bɛ, “Ɛta Mandɛm, agha ánókó ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́gháti bhɔ? Agha ághɔ́ bɛtaŋ ɛbhɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index