Search form

Jɔ̌n 12:39

39Bǒbhɛn bábhɨkɨ kwáy nyaka mɛ́nóko, nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu Aisáya apɛt árɛ́mɛ́ nyaka bɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index