Search form

Jɔ̌n 12:40

40“Mandɛm akʉ bɔ́ mámbák amɨ́k nɛ́mɛ́nɛ́mɛ́, agwɔ́t batɨ ayap, báchí mbɔ bo abhɛn bákútí amɨ́k

bɛ bákɛ́ ghɔ́ mbaŋ,

nɛ bɛ́ batu yap ákɛ́ ghók yɛ̌nyɨŋ,

nɛ bɛ bákɛ́ jwimɛm,

mantwɔ ntá ya, mbú bhɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index