Search form

Jɔ̌n 12:41

41Aisáya arɛm nyaka nɔ mbɔnyunɛ aghɔ nyaka kɛnókó Yesu, nɛ are rɛm ɛ̌ti yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index