Search form

Jɔ̌n 12:42

42Kɛ yɛ̌ndu bɛyǎ bo mánóko nyaka Yesu, bábhɨ́kɨ́ rɛm kpoŋoroŋ bɛ mánóko, ndu báchày bǒnkwɔ Fárisi, bɛ bákɛ́ bók bhɔ ndǔ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkímʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index