Search form

Jɔ̌n 12:44

44Yesu arɛm nɛ ɛyɔŋ amfay bɛ, “Mmǔ anɛ ánókó mɛ, abhɨ́kɨ́ noko chí mɛ, anókó mmu anɛ ato mɛ nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index