Search form

Jɔ̌n 12:45

45Nɛ mmǔ anɛ ághɔ́ mɛ, ághɔ̌ mmu anɛ átó mɛ nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index