Search form

Jɔ̌n 12:46

46Ntwɔ fá amɨk mbɔ ɛrɔ́ŋɔ́ bɛ́ yɛ̌ agha anɛ ánókó mɛ, ákɛ́ rɔp amɛm ɛjuri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index