Search form

Jɔ̌n 12:47

47Mmu anɛ ághókó ɛyɔŋ ɛya kɛ yi kɛkʉ mbɔ ɛnyǔ yí ághókó, mpú táŋ yí. Mbɨ́kɨ́ twɔ fá amɨk bɛ́táŋ bo, ntwɔ chi bɛpɛmɛ bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index