Search form

Jɔ̌n 12:48

48Ɛnyɨŋ ɛ́chí ɛnɛ ɛ́taŋ mmu anɛ ábyak mɛ, yi kɛnókó ɛyɔŋ ɛya. Chɔŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndɛ́mɛ́ mɛntaŋ yi ndǔ nywɔp ɛnɛn bátaŋ bo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index