Search form

Jɔ̌n 12:49

49Ɛbhɔŋ bɛbhak ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n ndɛ́mɛ́, mbɨ́kɨ́ rɛm chí ndǔ bɛtaŋ ɛbha. Ɛtaya mmu átó mɛ kɛ ághátí mɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ mbɔ́ŋɔ́ bɛ́rɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index