Search form

Jɔ̌n 12:5

5“Bákway mbʉ bɛti bawɛrɛ́riɛp amɛn anchyɛ nkáp anɛ́ nkʉbɛtɨk ányiɛ ndǔ mmíɛ́. Ndaká yí bábhɨ́kɨ́ tí mɔ́ mánsɔt nkáp mánchyɛ ntá bachɛ́bhɛ́bho?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index