Search form

Jɔ̌n 12:50

50Nɛ ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɛyɔŋ ɛyi ɛnɛ yí áchyɛ́ mbɔ ɛbhé ɛ́twɔ̀ nɛ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m yɛ chí ɛnɛ́ Ɛta ágháti mɛ ndɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index