Search form

Jɔ̌n 12:6

6Júdas abhɨkɨ rɛm nyaka ɛnyu ɛyɔ chi bɛ ǎghɔ báchɛ́bɛ́ bho ntínso. Arɛm nɔ chi ndu ábhɔ́ŋɔ́ nyaka ntɨ ngɛ́p. Nɛ ndǔ nkwɔ bakoŋo Yesu, yi kɛ áchí nyaka mbʉrɛ nkáp, nɛ ǎsɔ̀t nyaka aywi arɛ́ ansɛm ansɛm anyiɛ nɔkɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index