Search form

Jɔ̌n 12:7

7Yesu arɛm bɛ, “Dɔ̌ yí! Ɛ́rɨ yi ambʉrɛ bawɛt amɛn bɛ ámbák ndǔ nywɔp ɛnɛn bábhɛmɛ mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index