Search form

Jɔ̌n 12:8

8Bachɛ́bhɛ́bho bachi nɛ bhe mpoknkɛm, kɛ mpú bhak nɛ bhe mpoknkɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index