Search form

Jɔ̌n 12:9

Bǒbati ɛtɔk báté ɛyu bɛ mangway Lásárɔs

9Bɛyǎ bo Israɛl bághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu achi Bɛ́tani, bárɔ́k arɛ, puyɛ̌ ndiɛrɛ ndu bɛ́ghɔ Yesu kɛ ndu bɛghɔ Lásárɔs nkwɔ mmǔ yi akʉ apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index