Search form

Jɔ̌n 13

Yesu are so bɛkak bakoŋo bhi

1Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛ́pɛ́rɛ ghaka, Yesu arɨŋɨ bɛ mpok akway anɛ yi árɔ mmɨk, ampɛtnsɛm ntá ɛtayi. Ndǔ yi ákɔ́ŋ nyaka bǒbhi fá amɨk, nɛ́nɛ atɔ́ŋ bɛ́ akɔŋ bɔ acha. 2Mpok Yesu áchɔ́kɔ́, ányìɛ nɛnyíɛ́, běku nɛ baghɔkɔ́ bhi. Satan anáŋ achwe nyaka antí Júdas, mmɔ̌ Símun Iskariɔt, ndu bɛkʉ yi ántí Yesu. 3Yesu arɨ́ŋɨ́ bɛ ɛtayi achyɛ yi bɛtaŋ amfay mɛnyɨŋ mɛnkɛm, nɛ bɛ́ yí afú chí ntá Mandɛm nɛ ǎpɛ̀tnsɛm ntá Mandɛm. 4Mpok báchɔ́kɔ́ mɛnyiɛ nɛnyíɛ́ ɛnɔ, Yesu afaté, afɛrɛ ɛ́wɛt ɛyi amʉɛt, asɔt táwáy atɛ́m ɛbho. 5Asɔt yɛ manyiɛp afyɛ́ ndǔ ɛnyɨŋ, abho bɛso bɛkak bakoŋo bhi, antɛsɛ nɔkɔ nɛ táwáy anɛ yi átɛ́mɛ́ ɛbho. 6Áchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ ntá Símun Píta, Píta arɛm bɛ, “Acha, ɔ̌yàŋ bɛso bɛkak ɛbha?” 7Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Nɛ́nɛ, ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ntí anɛ mɛ̌kʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌kʉ̀, kɛ ansɛmpok chɔŋ ɔ́njwimɛm.” 8Píta arɛm bɛ, “Ɔbhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛso mɛ bɛkak wáwák.” Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mbák mbɨ́kɨ́ so bɛkak ɛbhɛ, nɔ mɛmay nɛ wɔ sɛ́may.” 9Píta arɛm ntá Yesu bɛ, “Acha, ɔ́kɛ́ so chi ndiɛrɛ bɛkak ɛbha, sǒ amɔ́ ya nɛ ntí wa nkwɔ!” 10Yesu aghati yi bɛ, “Mmǔ anɛ ánáŋ ásó mmʉɛt, abhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔŋ bɛso mmʉɛt, ɛbhɨkɨ fʉɛt bɛkak ɛbhi, mbɔnyunɛ mmʉɛt nkɛm achi pɛ́pɛ́p. Nɛ bǎchi pɛ́pɛ́p, kɛ puyɛ̌ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka.” 11Yesu anáŋ arɨ́ŋɨ́ nyaka mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛti yi. Ɛ̌ti yɔ kɛ yi árɛ́mɛ́ bɛ, “Puyɛ̌ be mankɛm kɛ bǎchí pɛ́pɛ́p.”

12Ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́só bɛkak ɛbhap, akɛmɛ nkú amʉɛt, apɛtnsɛm, arɔk, achɔkɔ amɨk. Abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bǎjwímɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ nkʉ́ ntá yɛka? 13Bǎbhɨ̀ŋɨ mɛ bɛ, ‘Ntɔŋ’ nɛ ‘Acha’ nɛ ɛ́chí tɛtɛp. Nchí Ntɔŋ nɛ Acha ntá yɛka. 14Mbák mɛ, Acha nɛ Ntɔŋ aywɛka nsó bɛkak ɛbhɛka, be nkwɔ bǎbhɔŋ bɛso bɛkak batɨ! 15Ntɔ̌ŋ be chi ɛrɨŋ bɛ be nkwɔ mǎnkʉ́ nɔ́kɔ́ mbɔ ɛnyǔ nkʉ. 16Tɛtɛ̌tɛp, mǔbɛtok apú cha chi-bɛtok aywi, nɛ mǔnto apú cha mmǔ anɛ átó yi. 17Nɛ́nɛ, bǎrɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn. Chɔŋ ɛndɨ ntá yɛka ɛncha mbák bǎkʉ̀ bhɔ. 18Mpú rɛm chi ɛ̌ti yɛka mankɛm, ndɨ́ŋɨ́ bo abhɛn njábhɛ́. Ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́ghàti bhɛsɛ ɛ́bhɔŋ bɛ́fú kpoŋoroŋ mbɔ ɛnyu basɨŋɨ bɛ, ‘Anɛ ányíɛ́ nɛnyíɛ́ nɛ mɛ ǎti chɔŋ mɛ.’ 19Nchí ghati bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ́nɛ ndu bɛ́bhɨ́kɨ́ re fakari, bɛ́ mɛ́náŋ mɛ́mfákárí, mǎnókó bɛ, ‘Nchí mmu nchí’ mpoknkɛm.” 20Tɛtɛ̌tɛp, “Mmǔ anɛ ásɔ̀t yɛ̌ agha anɛ ntó sayri, ǎsɔt mɛ. Nɛ mmǔ anɛ ásɔ́rɛ́ mɛ́ sayri, ǎsɔt mmǔ anɛ átó mɛ.”

Yesu arɛm bɛ chɔŋ nkoŋo ywi amɔt anti yi

(Mt 26.20-25; Mk 14.17-21; Lk 22.21-23)

21Yesu árɛ́m nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, ntɨ nɛ́ré sɔŋɔri yi amɛm, arɛm kpoŋoroŋ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, mmu ywɛka amɔt ǎtí chɔŋ mɛ.” 22Bakoŋo bhi bábhó bɛyɨŋɨ batɨ, kɛrɨŋɨ mmu anɛ Yesu árɛ̀m nɔ ɛ̌ti yi. 23Nkoŋo anɛ Yesu ákɔ́ŋɔ́ tontó abhak chɔ́kɔ́ kɛkwɔt nɛ yi. 24Símun Píta amak yi nɛ awɔ arɛm bɛ, “Ghatí bhɛ́sɛ́ mmu anɛ ɔ́rɛ̀m nɔ ɛ̌ti yi.” 25Nkoŋo wu akokosi mmʉɛt nɛ Yesu abhɛ́p yi bɛ, “Acha, chí agha?” 26Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Chi mmu anɛ mɛ̌tap chɔŋ brɛt anɛ amɛm nchán nnok nchyɛ́ yí.” Yesu asɔt yɛ ɛkpɔkɔ́ brɛt atap ndǔ nnok, achyɛ Júdas, mmɔ̌ Símun Iskariɔt. 27Nɛsɔt Júdas ásɔ́rɛ́ brɛt wu, Satan akó yi anti. Yesu aghati yi bɛ, “Ɔ́kɛ́ chɔŋti mpok bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ bɛkʉ.” 28Bakoŋo Yesu báchák kɛrɨŋɨ ntí anɛ Yesu árɛ́mɛ́ nɔ ntá Júdas. 29Tɛ̌ndu Júdas kɛ ákɛm nyaka ɛbhǎ nkáp, mbɔk ɛyap báré kaysi bɛ Yesu ǎghàti yi chi bɛ ándɔ́k, ánkú mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ básɔt mɛnyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ. Báchák bákáysi bɛ Yesu ato yi ándɔ́k ánchyɛ́ nkáp ntá bachɛ́bhɛ́bho. 30Júdas ásɔ́rɛ́ nɔ́kɔ́ ɛkpɔkɔ́ brɛt ɛyɔ, afú nɛfí tɛ́mté. Nɛ bɛti bɛ́gʉ́.

Ɛbhé ɛkɔ

31Júdas áfú nɔ́kɔ́, Yesu arɛm bɛ, “Nɛ́nɛ, chɔŋ bo mángɔ́ ndu báchyɛ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm kɛnoko, nɛ bɛfʉɛt ntá yi mángɔ ndu bachyɛ Mandɛm kɛnókó. 32Mbák Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm ákʉ̀ mánchyɛ Mandɛm kɛnókó, mbɔ̌ŋ Mandɛm ǎkʉ̀ bo mánchyɛ Mmu anɛ áfú ntá yi kɛnókó, nɛ chɔŋ ankʉ nɔ tɛ́mté. 33Bɔ̌bha, mpú pɛrɛ tat nɛ bhe. Chɔŋ mǎnjáŋ mɛ, kɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ngátí nyaka bǒbati bo Israɛl, nchí ghati bhe nɛ́nɛ bɛ, ‘Ɛbhak ɛnɛ́ mɛ̌rɔ̀ŋ, bǎpú kwáy bɛ́twɔ arɛ́’. 34Nchí chyɛ be ɛbhé ɛkɔ. Kɔŋ ka batɨ mbɔnyu nkɔ́ŋ be. Ɛnyu ɛyɔ kɛ̌ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛkɔŋ batɨ. 35Mbák mǎnkɔ́ŋ batɨ, chɔŋ ɛ́nkʉ bǒ mankɛm mándɨŋɨ bɛ bǎchí bakoŋo bha.”

Yesu yí chɔŋ Pita antaŋa yi

(Mt 26.31-35; Mk 14.27-31; Lk 22.31-34)

36Símun Píta abhɛp Yesu bɛ, “Acha, ɔ̌rɔ̀ŋ fá?” Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɛbhak ɛnɛ́ mɛ̌rɔ̀ŋ, ɔpú kway bɛ́twɔ arɛ́ nɛ́nɛ, kɛ chɔŋ ɔ́nkoŋo mɛ arɛ́ ansɛmpok.” 37Píta arɛm bɛ, “Acha, ndáká yí mpú kwáy bɛ́kóŋo wɔ nɛ́nɛ? Yɛ̌ chí nɛwú, nká bɛ́gu ɛ̌ti yɛ.” 38Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Ɔbhɛ́ yɛ̌ chí nɛwú ɔká bɛ́gu ɛ̌ti ya? Tɛtɛ̌tɛp, nkɔk apɛrɛ́ kok nkúbhɛ́ bɛti ɛbhɛn, chɔŋ ɔ́ndɛm ndɔŋ ɛ́rát bɛ ɔbhɨkɨ rɨŋɨ mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index