Search form

Jɔ̌n 13:1

Yesu are so bɛkak bakoŋo bhi

1Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛ́pɛ́rɛ ghaka, Yesu arɨŋɨ bɛ mpok akway anɛ yi árɔ mmɨk, ampɛtnsɛm ntá ɛtayi. Ndǔ yi ákɔ́ŋ nyaka bǒbhi fá amɨk, nɛ́nɛ atɔ́ŋ bɛ́ akɔŋ bɔ acha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index