Search form

Jɔ̌n 13:10

10Yesu aghati yi bɛ, “Mmǔ anɛ ánáŋ ásó mmʉɛt, abhɨ́kɨ́ pɛrɛ bhɔŋ bɛso mmʉɛt, ɛbhɨkɨ fʉɛt bɛkak ɛbhi, mbɔnyunɛ mmʉɛt nkɛm achi pɛ́pɛ́p. Nɛ bǎchi pɛ́pɛ́p, kɛ puyɛ̌ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index