Search form

Jɔ̌n 13:11

11Yesu anáŋ arɨ́ŋɨ́ nyaka mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛti yi. Ɛ̌ti yɔ kɛ yi árɛ́mɛ́ bɛ, “Puyɛ̌ be mankɛm kɛ bǎchí pɛ́pɛ́p.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index