Search form

Jɔ̌n 13:12

12Ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́só bɛkak ɛbhap, akɛmɛ nkú amʉɛt, apɛtnsɛm, arɔk, achɔkɔ amɨk. Abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bǎjwímɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ nkʉ́ ntá yɛka?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index