Search form

Jɔ̌n 13:13

13Bǎbhɨ̀ŋɨ mɛ bɛ, ‘Ntɔŋ’ nɛ ‘Acha’ nɛ ɛ́chí tɛtɛp. Nchí Ntɔŋ nɛ Acha ntá yɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index