Search form

Jɔ̌n 13:14

14Mbák mɛ, Acha nɛ Ntɔŋ aywɛka nsó bɛkak ɛbhɛka, be nkwɔ bǎbhɔŋ bɛso bɛkak batɨ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index