Search form

Jɔ̌n 13:15

15Ntɔ̌ŋ be chi ɛrɨŋ bɛ be nkwɔ mǎnkʉ́ nɔ́kɔ́ mbɔ ɛnyǔ nkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index