Search form

Jɔ̌n 13:16

16Tɛtɛ̌tɛp, mǔbɛtok apú cha chi-bɛtok aywi, nɛ mǔnto apú cha mmǔ anɛ átó yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index