Search form

Jɔ̌n 13:17

17Nɛ́nɛ, bǎrɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛn. Chɔŋ ɛndɨ ntá yɛka ɛncha mbák bǎkʉ̀ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index