Search form

Jɔ̌n 13:18

18Mpú rɛm chi ɛ̌ti yɛka mankɛm, ndɨ́ŋɨ́ bo abhɛn njábhɛ́. Ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́ghàti bhɛsɛ ɛ́bhɔŋ bɛ́fú kpoŋoroŋ mbɔ ɛnyu basɨŋɨ bɛ, ‘Anɛ ányíɛ́ nɛnyíɛ́ nɛ mɛ ǎti chɔŋ mɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index