Search form

Jɔ̌n 13:19

19Nchí ghati bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ́nɛ ndu bɛ́bhɨ́kɨ́ re fakari, bɛ́ mɛ́náŋ mɛ́mfákárí, mǎnókó bɛ, ‘Nchí mmu nchí’ mpoknkɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index