Search form

Jɔ̌n 13:2

2Mpok Yesu áchɔ́kɔ́, ányìɛ nɛnyíɛ́, běku nɛ baghɔkɔ́ bhi. Satan anáŋ achwe nyaka antí Júdas, mmɔ̌ Símun Iskariɔt, ndu bɛkʉ yi ántí Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index