Search form

Jɔ̌n 13:20

20Tɛtɛ̌tɛp, “Mmǔ anɛ ásɔ̀t yɛ̌ agha anɛ ntó sayri, ǎsɔt mɛ. Nɛ mmǔ anɛ ásɔ́rɛ́ mɛ́ sayri, ǎsɔt mmǔ anɛ átó mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index