Search form

Jɔ̌n 13:21

Yesu arɛm bɛ chɔŋ nkoŋo ywi amɔt anti yi

(Mt 26.20-25; Mk 14.17-21; Lk 22.21-23)

21Yesu árɛ́m nɔ́kɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, ntɨ nɛ́ré sɔŋɔri yi amɛm, arɛm kpoŋoroŋ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, mmu ywɛka amɔt ǎtí chɔŋ mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index