Search form

Jɔ̌n 13:22

22Bakoŋo bhi bábhó bɛyɨŋɨ batɨ, kɛrɨŋɨ mmu anɛ Yesu árɛ̀m nɔ ɛ̌ti yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index