Search form

Jɔ̌n 13:23

23Nkoŋo anɛ Yesu ákɔ́ŋɔ́ tontó abhak chɔ́kɔ́ kɛkwɔt nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index